1. Üldsätted

1.1 Veebikeskkonna videocv.io (edaspidi veebikeskkond) omanik ja haldaja on Creative Panda OÜ (edaspidi VideoCV), äriregistri kood 14098592, postiaadress: Tempo tee 32, 76907, Suurupi küla, Harku vald, Harju maakond, Eesti Vabariik, 76907

 

1.2 Veebikeskkonna kasutustingimused on kohustuslikud täitmiseks VideoCVle ja kõigile selle kasutajatele (edaspidi kasutaja).

1.3 VideoCV võib käesolevaid kasutustingimusi muuta või täiendada, teavitades sellest kasutajat.

1.4 VideoCV pakub kasutajatele välja veebikeskkonna, s.o. tööportaali, kus kasutajad saavad infot tööpakkumiste ja CV-de kohta ja muud tööalast teavet.

Töö-, käsundus-, töövõtu- jm lepingud sõlmivad kasutajad omavahel ilma VideoCV sekkumiseta ning kasutajad vastutavad nende vahel sõlmitud lepingute nõuetekohase täitmise eest.

1.5 VideoCV ei vastuta veebikeskkonna kaudu tehtavate tehingute õiguspärasuse, samuti veebikeskkonnas esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.

1.6 Kõikide VideoCV veebikeskkonnas esitatud andmete kasutamise ja avaldamise õigus kuulub VideoCVle, sh õigus kasutada neid nii online kui offline, meedias, üritustel, messidel, reklaammaterjalides jmt. Veebikeskkonda autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab kasutaja VideoCVle loa nende teoste osas kehtivate autori varaliste õiguste teostamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse aja jooksul, samuti andmete toimetamiseks jm moel muutmiseks.

1.7 Nii tööpakkumised kui ka kasutajate CV-d (v.a isikuandmed) võivad olla leitavad Internetis, sh otsimootorite kaudu.

1.8 VideoCV võib veebikeskkonnas esitatud andmete koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta.

 

  1. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

 

2.1 VideoCV töötleb isikuandmeid, mille veebikeskkonna kasutajad on VideoCVle edastanud andmete sisestamisel. Kogutavaid andmeid kasutatakse eelkõige kasutaja tuvastamiseks, tööpakkujatel võimaldatakse tööotsijatega kontakteeruda tööpakkumiste esitamiseks, tööotsijatel võimaldatakse olla nähtav tööpakkujatele ja edastada oma CV-d tööpakkujatele.

2.2 Kasutaja esitab veebikeskkonna kasutamisel enda valitud andmeid. Kasutajal on õigus enda isikuandmeid täpsustada ja parandada, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse kasutustingimustes toodud VideoCV e-meili aadressil.

2.3 Kasutaja annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada VideoCV teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ja muul viisil teenuste arendamine.

2.4 VideoCV kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis. VideoCV ei kohustu veebikeskkonna kasutajate isikuandmeid VideoCV andmebaasis säilitama.

2.5 Isikuandmeid, mille esitaja on soovinud saada kommertsteadaandeid, reklaammaterjale või teavet VideoCV ja tema koostööpartnerite toodete, teenuste ja tegevuse kohta, kasutatakse ka sellise teabe edastamisel.

2.6 VideoCV ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud kasutustingimustes sätestatud juhtudel. VideoCV-l on õigus edastada neid VideoCV poolt valitud kolmandatele isikutele, eelkõige tööandjatele, nendega koostöö tegemisel.

 

  1. Lõppsätted

 

3.1 Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt ja kehtivad kasutaja ja VideoCV vaheliste kasutustingimustes reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus kasutustingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest.

3.2 Veebikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja VideoCV vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

3.3 Veebikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja VideoCV lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus õigusaktidega ettenähtud korras.