1. Lepingu ese

 

1.1 Lepingu esemeks on VideoCV ja Kliendi vahelised suhted tööotsijate andmebaasi kasutamisel, tööpakkumiste avaldamisel ja teiste teenuste kasutamisel VideoCV tööportaalis Interneti aadressil www.videocv.io (edaspidi veebikeskkond).

1.2 Klient kohustub Lepingu järgi ja kohaselt osutatavate teenuste tellimise, kasutamise ja täitmise raames järgima veebikeskkonna kasutustingimusi.

1.3 VideoCV kohustub tagama teenuste osutamise vastavuses Kliendiga kokku lepitud või veebikeskkonna kasutajatele avalikult teatavaks tehtud tingimustega.

 

  1. Tasu maksmine

 

2.1. Teenuste hind on sätestatud veebikeskkonnas avaldatud hinnakirjas.

2.2. VideoCV esitab elektroonilise arve tellitavate teenuste eest. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva selle esitamisest. VideoCV-l on õigus mitte alustada teenuse osutamist enne, kui raha on laekunud. Kliendil on õigus nõuda elektroonilisele arvele lisaks arvet posti teel.

2.3. Arve tasumisega viivitamisel on VideoCV-l õigus nõuda Kliendilt viivist 0,1% päevas maksmata summalt. Tähtaegselt tasumata arved võib VideoCV edastada võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso), kusjuures Klient kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksete sissenõudmisega seotud kulud.

 

  1. Lepingupoolte õigused ja kohustused

 

3.1. Kliendil on õigus sõltuvalt enda poolt valitud teenusepaketile ja nimetatud paketis määratud aja jooksul kasutada kõiki teenusepaketis kirjeldatud teenuseid ja tooteid.

3.2. Kliendil on keelatud sisestada valeandmeid sisaldavad, fiktiivseid või tööotsijaid eksitavaid, samuti VideoCV või kolmandate isikute õiguspäraseid huve kahjustada võivaid tööpakkumisi, ega ka pakkumisi, mis on vastuolus heade kommete või kehtivate õigusaktidega VideoCV-l on õigus selliseid andmeid muuta vastavalt kasutustingimustele.

3.3. VideoCV hoiab konfidentsiaalsena Kliendi poolt talle esitatud informatsiooni ja andmeid, mille avaldamist Klient pole taotlenud.

3.4. VideoCV vahendab Kliendi poolt andmebaasist leitud tööotsijate kontakte, kelle poolt määratud konfidentsiaalsuse parameetrid ei võimalda nendega otse kontakteeruda.

3.5. Veebikeskkond ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad VideoCV-le.

 

  1. Teenuste peatamine ja Lepingu lõpetamine

 

VideoCV võib Lepingu või teenuse osutamise ühepoolselt peatada või lõpetada ja Lepingu üles öelda, kui Klient:

 

1) on ühe või mitme arve tasumisega viivitanud 7 kalendripäeva või rohkem;

2) on kasutanud veebikeskkonna infot ebaausatel või Lepingule mittevastavatel eesmärkidel;

3) sisestab veebikeskkonna andmebaasi informatsiooni või materjale, mis on vastuolus Lepingu, kasutustingimuste või kehtivate õigusaktidega;

4) rikub muul moel veebikeskkonna kasutustingimusi.

 

  1. Lõppsätted

 

5.1. Leping on sõlmitud tähtajatult ning selle võib kumbki lepingupool korraliselt üles öelda 1-kuulise etteteatamisega teisele lepingupoolele e-maili või kirja teel. Teenusepakettide tellimine toimub kliendikonto alt eraldi. Tellitud teenuse aegumisel (paketi lõppemisel) ei lõpe käesolev leping.

5.2. Poolte vahel lepingu täitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele õigusaktidega sätestatud korras.

5.3. Kliendil ei ole õigust anda lepinguga fikseeritud õigusi ja kohustusi ning veebikeskkonnas kasutatavaid paroole üle kolmandatele isikutele ilma VideoCV sellekohase nõusolekuta.

5.4. Leping on kättesaadav Kliendi kontol.